ATV En Directe

Obrir en una altra finestra

Canal web: la programació alternativa d'Andorra Difusió

Obrir en una altra finestra

BASES DEL CONCURS DE FOTOGRAFIA DE LA COPA DEL MÒN DE BTT 2018

BASES DEL CONCURS DE FOTOGRAFIA DE LA COPA DEL MÒN DE BTT 2018

PRIMERA.- ENTITAT ORGANITZADORA I OBJECTE
RÀDIO I TELEVISIÓ D’ANDORRA, S.A. (en el successiu, “RTVA”), domiciliada a Baixada del Molí 24, AD500 Andorra la Vella (Principat d’Andorra), inscrita al registre de societats amb número 9.686, amb número de telèfon de contacte +376 873 700 i correu electrònic de contacte direccio@rtva.ad, amb motiu de la Copa del Món de BTT que es celebra a Vallnord del 10 al 15 de juliol del 2018, organitza un concurs de fotografia a la xarxa social Instagram respecte a fotografies realitzades en el marc del dit esdeveniment. En el concurs hi podran participar les persones físiques que compleixin els requisits establerts en aquestes bases. Els premis del concurs seran dos push bike de Vallnord. Aquests regals són oferts per Vallnord.

SEGONA.- DURADA
El concurs començarà el 10 de juliol del 2018 a les 8 hores i finalitzarà el 15 de juliol del 2018 a les 24:00 hores.

TERCERA.- ÀMBIT TERRITORIAL
El concurs s'adreça a totes les persones físiques que hi desitgin participar.

QUARTA.- CARÀCTER GRATUÏT DE LA PARTICIPACIÓ
La participació en el concurs serà gratuïta. Per participar en el concurs només caldrà seguir els passos que es detallen en la Base Sisena (“mecànica del concurs”).

CINQUENA.- PERSONES LEGITIMADES I LIMITACIÓ EN LA PARTICIPACIÓ
Podran participar en el concurs les persones físiques, inclosos menors de 18 anys sempre i quan aquests comptin amb el previ consentiment dels seus pares, tutors o representants legals. S'exceptua de la participació en el concurs a les persones físiques que siguin treballadors de RTVA, així com a les persones físiques que estiguin relacionades amb el desenvolupament d’aquestes bases i/o amb els procediments, mecanismes i altres actuacions necessàries per dur a terme el concurs.

SISENA.- MECÀNICA DEL CONCURS
No s’acceptaran fotografies publicades fora dels dies i hores que s’indiquen en la Base Segona (“durada”). No s’acceptaran les fotografies que puguin atemptar contra l'honor, la dignitat i/o la intimitat de les persones físiques, i/o que puguin atemptar contra la imatge de RTVA, Vallnord, l’organització de la Copa del Món de BTT i/o qualsevol patrocinador o col·laborador en l’esdeveniment, i/o que puguin ser contràries a la llei, la moral, les bones costums i/o l'ordre públic. RTVA podrà exigir als participants que deixin de publicar les fotografies que no accepti per aquest motiu. D'entre tots els participants, els guanyadors seran escollits el 17 de juliol del 2018 per un jurat compost per la direcció de Vallnord, un realitzador d’RTVA i un periodista d’esports d’RTVA. La decisió d’aquest jurat serà inapel·lable. El nom del guanyador serà publicat a Instagram, a la web www.andorradifusio.ad i en la pàgina de RTVA a Facebook, a partir de les 14 hores el 17 de juliol del 2018. En aquesta comunicació també s’hi indicarà on i quan el guanyador pot recollir el premi. En cas de tractar-se d’un menor d’edat, el guanyador haurà de recollir el premi acompanyat dels seus pares, tutors o representants legals.

SETENA.- DESCRIPCIÓ, NOTIFICACIÓ I LLIURAMENT DELS PREMIS
El premi del primer i segon classificat del concurs consistirà en una push bike per cadascun, ofert per Vallnord. Aquests premis no podran ser canviat per diners o una altra contraprestació anàloga, per un altre premi o compensació diferent. RTVA publicarà el nom del guanyador del concurs segons l’establert en la Base Sisena (“mecànica del concurs”), sense perjudici que RTVA també el podrà contactar directament si disposa del seu número de telèfon i/o adreça de correu electrònic. No obstant això, serà vàlida la simple publicació del nom del guanyador com a notificació de la comunicació del premi obtingut. Tanmateix, RTVA podrà demanar al guanyador del concurs qualsevol aclariment i/o sol·licitar-li qualsevol consentiment addicional en cas que ho estimi pertinent -a mode d’exemple, en els supòsits de menors d’edat, de dubtes sobre consentiments en matèria de drets d’imatge, o de dubtes sobre l’autoria de la fotografia guanyadora-. En cas que RTVA consideri que els aclariments i/o consentiments requerits al guanyador no s’han satisfet o no són suficients, el premi serà atorgat al segon o tercer classificat en el concurs, i així, en el seu cas, successivament fins que el premi sigui lliurat. En cas que el premi l’obtingui un menor d’edat, aquest es lliurarà presencialment amb el consentiment dels seus pares, tutors o representants legals. En el moment de recollir el premi, el guanyador i, en cas de tractar-se d’un menor d’edat, els seus pares, tutors o representants legals, hauran d’acreditar la seva identitat si RTVA així els ho requereix.

VUITENA.- GARANTIES DELS CONCURSANTS
Els participants garanteixen a RTVA que les seves fotografies no vulneren cap dret de propietat intel·lectual, dret de propietat industrial, dret d’imatge i/o cap altre dret i/o posició jurídica d’anàleg contingut de tercers. Per tant, els concursants entenen i accepten que, en cas d’incompliment d’aquestes garanties, ells seran els únics responsables, tant davant RTVA com davant els eventuals tercers afectats. En tals supòsits, RTVA quedarà exonerada de qualsevol responsabilitat davant els eventuals tercers afectats, i disposarà del dret a reclamar allò que estimi oportú als participants o, en cas de tractar-se de menors d’edat, als seus pares, tutors o representants legals. Tanmateix, els participants garanteixen a RTVA que vetllaran per no presentar al concurs fotografies que puguin atemptar contra l'honor, la dignitat i/o la intimitat de les persones físiques, i/o que puguin atemptar contra la imatge de RTVA, Vallnord, l’organització de la Copa del Món de BTT i/o qualsevol patrocinador o col·laborador en l’esdeveniment, i/o que puguin ser contràries a la llei, la moral, les bones costums i/o l'ordre públic. En tals supòsits, RTVA també quedarà exonerada de qualsevol responsabilitat davant els eventuals tercers afectats, i disposarà del dret a reclamar allò que estimi oportú als participants o, en cas de tractar-se de menors d’edat, als seus pares, tutors o representants legals. D’altra banda, els participants o, en cas de tractar-se de menors d’edat, els seus pares, tutors o representants legals, autoritzen a RTVA a, si aquesta ho desitja, publicar les fotografies presentades al concurs en la web www.andorradifusio.ad, en les pàgines de RTVA a Facebook, i/o en els seus canals de televisió i ràdio, així com la fotografia o gravació que es realitza al participant al moment del lliurament del premi.

NOVENA.- RESPONSABILITATS
En cap cas RTVA serà responsable dels productes i/o serveis que continguin els premis, és a dir les push bike ofertes per Vallnord, ni de l’ús que el guanyador i/o terceres persones en facin. RTVA tampoc assumirà cap responsabilitat derivada d'un funcionament inadequat o irregular de les xarxes de comunicació electròniques, ni d’altres circumstàncies que escapin al seu control i que impedeixin el normal desenvolupament del concurs.

DESENA.- BASES
Els participants en el concurs accepten el contingut d’aquestes bases en la seva totalitat, així com el criteri establert per RTVA pel que fa a la resolució i interpretació de qualsevol qüestió derivada del desenvolupament i funcionament del concurs. RTVA es reserva el dret a cancel·lar el concurs o a modificar aquestes bases en qualsevol moment, i per qualsevol motiu, amb l’únic requisit de fer-ho públic pels mitjans que consideri oportuns, inclosa la web www.andorradifusio.ad i la pàgina de RTVA a Facebook.

ONZENA.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
La participació en el concurs implica la recollida de les dades de caràcter personal necessàries a tal efecte, les quals s’incorporaran en un fitxer de titularitat de RTVA inscrit a l’Agència Andorrana de Protecció de Dades. En el cas de participants menors d’edat, la recollida d’aquestes dades personals l’autoritzen els seus pares, tutors o representants legals. Per exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició de les referides dades de caràcter personal, els quals reconeix la legislació vigent en la matèria, s’haurà d’enviar una comunicació escrita i degudament signada a l’adreça de correu electrònic direccio@rtva.ad, a la qual s’hi haurà d’adjuntar una fotocòpia del passaport o altre document nacional d’identitat de l’interessat.