BASES DEL CONCURS PER A LA SELECCIÓ DE LA SINTONIA DE RTVA PEL NADAL DEL 2022

PRIMERA.-  ENTITAT ORGANITZADORA I OBJECTE DEL CONCURS

RÀDIO I TELEVISIÓ D’ANDORRA, S.A. (en el successiu, “RTVA”), domiciliada a Baixada del Molí 24, AD500 Andorra la Vella (Principat d’Andorra), inscrita al registre de societats amb número 9.686, amb número de telèfon de contacte ­­+376 873 700 i correu electrònic de contacte direccio@rtva.ad, organitza un concurs per a la selecció de la sintonia de RTVA pel Nadal del 2022.

SEGONA.- REQUISITS PER A ÉSSER CANDIDAT EN EL CONCURS

Els candidats podran ser persones físiques majors de 18 anys, de nacionalitat andorrana o amb residència legal al Principat d’Andorra. Aquestes persones físiques es podran presentar individualment o en tant que membres de formacions musicals. Una formació musical que presenti una candidatura serà considerada com un candidat.

No s’estableix una limitació pel que fa al nombre de candidatures de les quals pugui formar part una persona física. D’altra banda, un candidat podrà presentar totes les candidatures que desitgi.

TERCERA.- TERMINI I FORMA DE PRESENTACIÓ DE LES CANDIDATURES AL CONCURS

1.- Les candidatures s’hauran de presentar presencialment a les dependències de RTVA, situades a Baixada del Molí 24, AD500 Andorra la Vella (Principat d’Andorra), en horari d’oficina de dilluns a divendres de les 9h a 13h i de 15h a 18h. El termini per a la presentació s’iniciarà el 15 de setembre del 2022 i finalitzarà el 13 d’octubre del 2022. RTVA lliurarà un rebut de la presentació de les candidatures.

2.- La informació, documentació i material a presentar amb les candidatures, dins d’un sobre tancat, serà la següent:

  • Respecte a totes les persones físiques integrants de la candidatura, còpia del passaport per als que siguin de nacionalitat andorrana i còpia de la tarja de residència per als que siguin residents legals al Principat d’Andorra.
  • Dades de contacte amb la candidatura consistents en la designació d’un representant, un número de telèfon i una adreça de correu electrònic de contacte.
  • Nom artístic del candidat.
  • Biografia i recull d’informació sobre el recorregut artístic del candidat.
  • La lletra de l’obra musical presentada.
  • Maqueta de l’obra musical presentada, enregistrada en qualsevol format d’àudio.
  • Una còpia d’aquestes bases signada en cada full per totes les persones físiques que integrin la candidatura.


QUARTA.- REQUISITS DE LES OBRES MUSICALS PRESENTADES AL CONCURS

1.- Les obres musicals i les maquetes que es presentin han de ser originals, motiu pel qual els candidats garanteixen a RTVA que són els titulars exclusius de qualsevol dret que recaigui sobre les dites obres musicals en tant que autors i sobre les maquetes en tant que intèrprets, i que per tant no vulneren cap dret ni posició jurídica de tercers. En cas d’eventuals vulneracions de drets o posicions jurídiques de tercers, els candidats seran els únics responsables tant davant RTVA com davant qualsevol altre tercer, havent-se de fer càrrec de qualsevol indemnització o despeses que es derivessin d’aquestes vulneracions.

2.- Les obres musicals que es presentin podran pertànyer a qualsevol gènere musical, hauran de comptar amb lletra en català. La seva duració haurà d’ésser entre 2 minuts i 30 segons i 3 minuts i 30 segons.   

RTVA exclourà de la seva participació totes aquelles obres musicals quina lletra o interpretació (continguda en la maqueta que es presenti) incloguin llenguatge inapropiat o ofensiu, missatges o gestos polítics o similars, o qualsevol tipus de publicitat, així com totes aquelles que no compleixin amb uns mínims de qualitat en la seva composició o producció, tot això segons el lliure parer de RTVA.

3.- No s’exigeix que les obres musicals que es presentin al concurs siguin inèdites, és a dir que no hagin estat publicades anteriorment.

CINQUENA.- MECÀNICA DEL CONCURS

1.- D'entre tots els candidats, el guanyador serà escollit el 13 d’octubre del 2022 per un jurat compost per un membre de l’Associació de Músics d’Andorra, un tècnic de so de RTVA, un realitzador de RTVA i la direcció i/o el comitè de direcció de RTVA. La decisió d’aquest jurat serà inapel·lable.

Cap membre del jurat podrà formar part de cap candidatura.

2.- No obstant la decisió del jurat s’adoptarà segons el seu lliure criteri, s’informa els candidats que es valorarà positivament el següent:

- Que de les obres musicals se’n pugui extreure diferents talls i/o versions com ara, entre d’altres, un tall d’aproximadament 1 minut per realitzar un vídeo llarg de RTVA, i talls d’aproximadament 30,15,10 i 5 segons per crear diferents separadors i “jingles” de RTVA.

- Que les obres musicals continguin certs ítems nadalencs, ja sigui en la lletra o en una sonoritat adequada a l’època de l’any.

3.- El nom del candidat guanyador serà publicat a la web www.andorradifusio.ad i en els comptes de RTVA en xarxes socials, a partir de les 14 hores el 14 d’octubre del 2022. Tanmateix, RTVA contactarà directament el candidat guanyador, i també comunicarà la seva decisió a la resta de candidats.

SISENA.- PREMI DEL CONCURS

1.- El premi del concurs consistirà en el següent:

- Enregistrament d’àudio de l’obra musical guanyadora (en el successiu, “el Fonograma”), totalment a càrrec de RTVA, en les dos setmanes posteriors a la publicació del guanyador.

- Inclusió del Fonograma en la programació de RTVA de Nadal del 2022, tant de televisió com de ràdio.

- Promoció del Fonograma durant el Nadal del 2022 per altres canals pels quals RTVA duu a terme la seva comunicació, com ara la web andorradifusio.ad i les xarxes socials en les quals RTVA disposa de comptes.

2.- El premi del concurs es podrà bescanviar, alterar, compensar per diners en metàl·lic, sempre i quan a criteri de RTVA, no s’hagi d’aplicar el punt 1 de la clàusula sisena.

3.- Els candidats no guanyadors no rebran cap premi.

SETENA.- DRETS SOBRE L’OBRA MUSICAL I EL FONOGRAMA, I AUTORITZACIONS EN MATÈRIA DE DRETS D’IMATGE

1.- El candidat guanyador atorga a favor de RTVA una llicència gratuïta i no exclusiva d’ús del Fonograma i de totes les versions i adaptacions d’aquest que es realitzin, relativa als seus drets en tant que autors, artistes i eventualment productors fonogràfics. Aquesta llicència es concedeix per a un àmbit territorial mundial i per a la màxima durada reconeguda per la legislació aplicable en matèria de drets d’autor i drets veïns als drets d’autor.

D’acord amb aquesta llicència, RTVA podrà fer ús del Fonograma en el sentit més ampli que desitgi, com ara, entre d’altres, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, per a la publicitat i la promoció de RTVA, per a la sincronització del Fonograma en les obres i enregistraments audiovisuals propis o de tercers que RTVA desitgi, per a la seva distribució mitjançant tot tipus de suports o la seva posada a disposició del públic en general, i per a la seva incorporació i conservació en el seu arxiu. L’explotació del Fonograma es podrà realitzar en qualsevol tipus de format i per qualsevol mitjà existent en el moment en que es realitzi l’ús de què es tracti.

Tanmateix, el candidat guanyador autoritza a RTVA a modificar fragments de la lletra de l’obra musical per adaptar-la al missatge que aquesta vulgui transmetre, segons el seu lliure criteri. El candidat guanyador atorga a RTVA una autorització per dur a terme aquesta modificació de la lletra.

Per la seva banda, el candidat guanyador, en tant que titular de tots els drets de propietat intel·lectual sobre l’obra musical i el Fonograma, els podrà explotar pel seu compte i concedir llicències no exclusives d’ús a favor de tercers, amb l’excepció de l’autorització d’usos que, de manera directa o indirecta, afavoreixin persones o entitats que es trobin en competència directa o indirecta amb RTVA. En tot cas, en tots aquests tipus d’explotacions, el candidat guanyador haurà de fer constar que l’obra musical i el Fonograma s’han realitzat amb el suport de RTVA.

2.- El candidat guanyador autoritza a RTVA a fer ús de la seva imatge per a la promoció i publicitat que consideri adient en relació amb l’objecte d’aquest concurs.

Tanmateix, el candidat guanyador es compromet a assistir, en cas que RTVA li sol·liciti, als actes i esdeveniments relatius a la presentació de la seva sintonia pel Nadal del 2022, és a dir l’obra musical guanyadora i el Fonograma, així com a realitzar eventuals sessions fotogràfiques i enregistraments audiovisuals. RTVA farà el possible per informar el candidat guanyador sobre la realització de l’anterior amb una antelació raonable.

3.- A efectes de l’establert en aquesta base, s’entén per “candidat guanyador” les persones físiques que integrin la candidatura de què es tracti, en tant que titulars, individualment o col·lectivament, dels drets d’autor i dels drets veïns als drets d’autor objecte de llicència a favor de RTVA, així com dels drets d’imatge objecte d’autoritzacions.

VUITENA.-  PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

RTVA recollirà i tractarà exclusivament les dades personals que ens proporcioni mitjançant el formulari de participació, i les que ens faci arribar durant la seva participació d’acord amb aquestes  bases. La finalitat primerenca del tractament d’aquestes dades personals és gestionar la seva participació en aquest concurs i les finalitats secundàries són les què s’indiquen en aquestes bases.

La base que legitima aquest tractament és l'execució de l'acord de participació que el participant signa en enviar-nos el corresponent formulari correctament emplenat. El subministrament de les dades personals és sempre voluntari, si bé, en cas de no facilitar-nos-les, no podrà concursar.

A excepció de les dades personals del(s) guanyador(s), que es conservaran indefinidament amb finalitats compatibles amb les del concurs (com és, la promoció de futures edicions d’aquest concurs), legitimades igualment per aquestes bases de participació, RTVA conservarà les seves dades personals fins a la celebració del concurs i, després, durant el tems previst per la legislació en vigor per defensar-se davant possibles reclamacions, i, si s’escau, per altres finalitats compatibles amb les del concurs com és la comunicació per transmissió de dades personals als nostres advocats en relació amb una reclamació.

A excepció de les dades personals del(s) guanyador(s), que RTVA pot comunicar per transmissió, entre altres, a la premsa especialitzada o els organitzadors de concursos similars, o difondre mitjançant el seu lloc web i les seves xarxes socials, RTVA no comunicarà a tercers les seves dades personals.

Qualsevol transferència internacional que eventualment RTVA necessiti realitzar complirà amb el que estableixin les normatives en vigor que a cada moment ens apliquin.

Pot consultar els seus drets d’accés, rectificació i supressió, entre altres, així com la forma d’exercir-los consultant la política de privacitat publicada al lloc web d’andorradifusió.ad.

NOVENA.- DISPOSICIONS FINALS

1.- La presentació de candidatures implica la plena acceptació per part dels candidats de tots els termes i condicions establerts en aquestes bases.

2.- RTVA es reserva la facultat d’interpretació i resolució, de forma inapel·lable, de qualsevol circumstància no prevista en aquestes bases.

3.- RTVA es reserva el dret a cancel·lar el concurs o a modificar aquestes bases en qualsevol moment, i per qualsevol motiu, amb l’únic requisit de fer-ho públic pels mitjans que consideri oportuns, inclosa la web www.andorradifusio.ad i els comptes en xarxes socials de RTVA.

 

A Andorra la Vella, el 12 de setembre del 2022.